แสดง 31 - 40 จาก 65 รายการ

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

         ในปัจจุบันได้มีการใช้คลื่นเหนือเสียง(ultrasonicwave)เข้าตรวจสอบร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยโรคโดยไม่ต้องระมัดระวังอันตรายเหมือนแสง ...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

         ประมาณ ๔๐ กว่าปีมานี้ทางชีววิทยาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ(projection)ที่ ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

         ในการสื่อสารสมัยใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นในการส ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

         การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยเข้าควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังเป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจจากวิศวกรไฟฟ้ากำลังเป็นอย่างม ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

         ในปัจจุบันอุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุหนึ่งคือการนำเอาการควบคุมอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีการควบคุม ...

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

         ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์วงจรสร้าง ...

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

         เมื่อเริ่มแรกมนุษย์คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการคิดเลขแต่เมื่อได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้แล้วนอกจากจะใช้คิดคำนวณเ ...

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

         ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแม้ว่าจะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงใดแต่ถ้าไม่มีระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แ ...

ส่วนประกอบประเภทฮาร์ดแวร์

ส่วนประกอบประเภทฮาร์ดแวร์

         ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนแบบส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่           ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

         ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น๒ประเภทใหญ่ๆคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์      ...