แสดง 51 - 60 จาก 61 รายการ

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

         หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคตหุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์เครื่องมือฯลฯเพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

         พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานช่างมีความสมบูรณ์ในบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใ ...

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อท ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

         มีเรื่องเล่ากันมาว่านักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต ...

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสืออย่างยอดเยี่ยมพระองค์หนึ่งอันเนื่องมาจากทรงสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นพิเศษและได้ทรงงานด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์คือ ในด้านจิตรกรรมประติมากรรมการถ่ายภ ...

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ มีทั้งหมด๒,๔๑๖โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพ ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคือ“ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ”ภายใน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ...

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริและหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังนี้ ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะและทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...