แสดง 41 - 50 จาก 61 รายการ

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

         ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ หมายถึงผู้ที่รับราชการในตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งงานราชการและส่ว ...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่าสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

กรมราชองครักษ์

กรมราชองครักษ์

         ในปีพุทธศักราช๒๔๑๖พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายร้อยเอกพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศุขสว ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

         สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก ...

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

         ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ นั้น ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รวมอยู่กับทร ...

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

         สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจ้าอู่ทอง)ทรงสถาปนากรุงศรี ...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

         สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ...

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ และพระอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์ในราชวงศ์จักรี

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ และพระอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์ในราชวงศ์จักรี

         อนุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณความดีของบุคคลหรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองปัจจุบันนิยมสร้างอนุสาวรีย์เป็นร ...

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

         การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๔ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb ...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

         ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเมืองมีความระส่ำระสายและเกิดจลาจลขึ้นพระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำไปกักข ...