Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'อินเดีย'

[n.] India [syn.] ประเทศอินเดีย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน