Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'respectful'

[adj.] ซึ่งมีความเคารพ สุภาพเรียบร้อย [syn.] mannerlycourteous

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน