Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หนอนพยาธิ'

[หฺนอนพะยาด] (ปาก) น. พยาธิตัวกลม.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน