Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ส้วยเสี้ยว'

น. ผ้า ๓ มุม เช่นใบเรือ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน