Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'dogged'

ติดตาม ทรหด แน่วแน่ พากเพียร

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน