Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'cutaneous'

[adj.] ที่เกี่ยวกับผิวหนัง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน