Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'คลื่นเหียน'

ก. มีอาการคลื่นไส้จะอาเจียน.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน