Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เพลี้ย'

[n.] aphis

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน