Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แขก'

พระราชอาคันตุกะ (พระเจ้าแผ่นดิน)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน