Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'levy enmasse'

การเกณฑ์ชายฉกรรจ์ทั่วประเทศเพื่อราชการทหาร การที่ราษฎรทั้งหมดจับอาวุธขึ้นต่อสู้ศัตรู

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน