Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เชื้อพระวงศ์'

a scion of a royal house

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน