Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไหล่ราบ'

น. ส่วนข้างหลังที่สะบักขวาและซ้ายจดกัน ไหล่ห่อ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน