Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พระมณฑปรัตนกรัณฑ์'

หม้อน้ำเย็น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน