Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หญาจก'

ยาจก ใช้ในความหมายลักษณะการ กินที่ตะกละ ตะกราม กินอย่างมูมมาม กินทุกอย่างเหมือนยาจก หรือคนที่ขัดสน เพราะไม่แน่ใจว่ามื้อต่อไปจะมีกินอีกหรือเปล่า คำนี้ มักเน้นไปในเรื่องการกิน อาหารที่ไม่สะอาด ประเภทอาหารที่คนทั่วไปไม่กิน หรือกินมากผิดปกติ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน