Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'no-name'

[adj.] ซึ่งไม่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่โดดเด่น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน