Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระเบนนกจุดขาว'

เป็นปลาทะเลประเภทปลาหน้าดิน ครีบแผ่กว้าง แผ่ออกคล้ายปีกนก มีส่วนหางยื่นยาวเรียวเหมือนแส้ โคนหางมีหนามแหลมยื่นออกไป 1-3 อัน มีจุดเล็กสีขาวกระจายไปทั้งตัว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน