Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'insurrection'

[n.] การจลาจล การกบฏ การต่อต้าน [syn.] insurgencerebellionuprising

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน