Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สะเดิด'

สะดุ้ง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน