Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ล้าหลัง'

ว. ช้าอยู่ข้างหลังเขา เช่น เดินล้าหลัง ไม่ก้าวหน้า เช่น ความคิดล้าหลัง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน