Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แขกเต้า'

See นก birds

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน