Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นิ้วพระหัตถ์'

นิ้วมือ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน