Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ผู้รับจำนอง'

[n.] mortgagee

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน