Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พาหุรัด'

(P) a bangle for the arm Pahurad Road in Bangkok a shopping center

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน