Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'seedcase'

[n.] เปลือกเมล็ด ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ดู pericarp ฝัก [syn.] podseed vessel

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน