Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ซาฮาร่าตะวันตก'

WESTERN SAHARA

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน