Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'for sale'

[idm.] ขาย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน