Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'Channel ports'

เมืองท่าริมช่องแคบอังกฤษ เช่น Calais

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน