Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โต๊ะพระข้างที่'

โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน