Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'รัตน์'

[รัดตะนะ– รัด รัดตะ–] น. แก้วที่ถือว่ามีค่ายิ่ง เช่น อิตถีรัตนะ คือนางแก้ว หัตถิรัตนะ คือ ช้างแก้ว คน สัตว์ หรือสิ่งของที่ถือว่าวิเศษและมีค่ามาก เช่น รัตนะ ๗ ของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่ ๑. จักรรัตนะ–จักรแก้ว ๒. หัตถิรัตนะ–ช้างแก้ว ๓. อัสสรัตนะ–ม้าแก้ว ๔. มณิรัตนะ–มณีแก้ว ๕. อิตถีรัตนะ–นางแก้ว ๖. คหปติรัตนะ–ขุนคลังแก้ว ๗.ปริณายกรัตนะ–ขุนพลแก้ว ของประเสริฐสุด ของยอดเยี่ยม เช่นรัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นแก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน ใช้ประกอบคําอื่นหมายถึงยอดเยี่ยมในพวกนั้น ๆเช่น บุรุษรัตน์ นารีรัตน์ รัตนกวี. (ป. รตน ส. รตฺน).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน