Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มีอันเป็น'

ก. เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน