Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เสียงเอก'

[n.] falling tone

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน