Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'have green fingers'

[idm.] มีความสามารถในการปลูกต้นไม้ มือขึ้น (ในการปลูกต้นไม้)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน