Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'stability'

ทำให้สม่ำเสมอ มั่นคง เสถียรภาพ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน