Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'fission bomb'

ระเบิดปรมาณู ที่ใช้หลักการแยกตัวปรมาณูของธาตุหนักกลายเป็นธาตุที่เบา เช่น ลูกระเบิดยูเรเนียม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน