Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'boat'

โดยสารเรือ พายเรือ เรือ เรือบด เล่นเรือ ใส่ลงในเรือ ชามเปล

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน