ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หมายถึง, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คือ, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ความหมาย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

       
 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Nephrology Society of Thailand ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมโรคไตฯ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญโญ เพ็ญชาติ (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2519        
       
        สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทในการดูแลและรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคไตและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์แห่งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคไต โดยมีข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับแพทย์และประชาชน ข้อมูลสำหรับแพทย์ จะรวบรวมทั้ง วารสารของสมาคมฯทุกฉบับ,ข่าวสารการประชุมฯ, วารสารต่างประเทศ,เครื่องมือค้นหาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์อย่างมาก และมีกระดานปรึกษาสำหรับแพทย์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถโหลดภาพแสดงได้ทันที และกระดานปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับประชาชน โดยทีมแพทย์ของสมาคมอีกด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน เป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคไตได้เป็นอย่างดี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมความรู้วิชาโรคไตแก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไปให้ก้าวหน้า และทันเหตุการณ์เสมอ
2. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับโรคไต
3. ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตให้แก่ประชาชนทั้งด้านการป้องกัน และการรักษา
4. ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
5. ทำการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับสมาคมโรคไตต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย : ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล

แหล่งที่มา : https://www.nephrothai.org/index.asp

บทความที่เกี่ยวข้อง
 - โรคไต

คณะกรรมการ

 
 • รายนามนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พ.ศ. นายกสมาคมฯ สถาบัน 2519-2521 ศ.นพ. ชัญโญ เพ็ญชาติ จุฬาลงกรณ์ 2521-2523 ศ.นพ. ชัญโญ เพ็ญชาติ จุฬาลงกรณ์ 2523-2525 ศ.นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์ 2525-2527 ศ.นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์ 2527-2529 ศ.นพ. สง่า นิลวรางกูร ศิริราช 2529-2531 ศ.นพ. สง่า นิลวรางกูร ศิริราช 2531-2533 ศ.นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์ 2533-2535 ศ.นพ. สุชาติ อินทรประสิทธิ์ รามาธิบดี 2535-2537 ศ.นพ. สุชาติ อินทรประสิทธิ์ รามาธิบดี 2537-2539 ศ.พ.อ. หญิง อุษณา ลุวีระ พระมงกุฎเกล้า 2539-2541 ศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์ ศิริราช 2541-2543 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า จุฬาลงกรณ์ 2543-2547 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า จุฬาลงกรณ์ 2547-2549 ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ ศิริราช 2549-2551 ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ ศิริราช 2551-ปัจจุบัน ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล เชียงใหม่

 • คณะกรรมการ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระ 2553 - 2555

 • คณะกรรมการ บริหาร ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล นายก 2 น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ อุปนายก 3 รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ กรรมการ 4 นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ กรรมการ 5 รศ.พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการ 6 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง กรรมการ 7 รศ.พ.ต.ต.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ กรรมการ 8 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ กรรมการ 9 รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ กรรมการ 10 นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข กรรมการ 11 ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ เหรัญญิก 12 รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ เลขาธิการ

 • คณะอนุกรรมการ สารสนเทศ ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ ประธาน 2 นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล อนุกรรมการ 3 นพ.ดิเรก บรรณจักร์ อนุกรรมการ 4 ร.ท.หญิงนพนิต พัฒนชัยวิทย์ อนุกรรมการ 5 นพ.มาโนช รัตนสมปัติกุล อนุกรรมการ 6 นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล อนุกรรมการ 7 พญ.วรรณิยา มีนุ่น อนุกรรมการ 8 นพ.ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ อนุกรรมการ 9 นพ.อาคม นงนุช อนุกรรมการ 10 นพ.เอนก อยู่สบาย อนุกรรมการ 11 คุณอิษณี พุทธิมนตรี อนุกรรมการ 12 นพ.สาธิต คูระทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบบอร์ด อายุรศาสตร์โรคไต ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล ประธาน 2 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง อนุกรรมการ 3 รศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ อนุกรรมการ 4 รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล อนุกรรมการ 5 พ.อ.อินทรีย์ กาญจนกุล อนุกรรมการ 6 ร.อ.บัญชา สถิระพจน์ อนุกรรมการ 7 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ อนุกรรมการ 8 น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ อนุกรรมการ 9 รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ อนุกรรมการ 10 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล อนุกรรมการ 11 ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา อนุกรรมการ 12 นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ อนุกรรมการ 13 นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย อนุกรรมการ 14 ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล อนุกรรมการ 15 ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อนุกรรมการ 16 พญ.ธนันดา ตระการวนิช อนุกรรมการ 17 นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล อนุกรรมการ 18 รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ อนุกรรมการ 19 นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ CAPD ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ที่ปรึกษา 2 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธาน 3 รศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนาบุษย์ อนุกรรมการ 4 ผศ.พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ อนุกรรมการ 5 นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล อนุกรรมการ 6 รศ.นพ.ทวีศักดิ์ โภไคยวณิชกุล อนุกรรมการ 7 ร.ท.ญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์ อนุกรรมการ 8 ร.ท.ญ.เนาวนิตย์ นาทา อนุกรรมการ 9 นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ อนุกรรมการ 10 นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน อนุกรรมการ 11 พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน อนุกรรมการ 12 นพ.สกานต์ บุนนาค อนุกรรมการ 13 นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ อนุกรรมการ 14 พญ.อัมพร สกุลแสงประภา อนุกรรมการ 15 นพ.สาธิต คูระทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ Prevention CKD ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 พญ.เขมรัศมี ขุนศึกเม็งราย ที่ปรึกษา 2 ดร.เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธ์ ที่ปรึกษา 3 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ที่ปรึกษา 4 น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษา 5 ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธาน 6 นพ.กลวิชย์ ภาติยะกุล อนุกรรมการ 7 พญ.ธนันดา ตระการวนิช อนุกรรมการ 8 ร.อ.บัญชา สถิระพจน์ อนุกรรมการ 9 ร.อ.หญิงวรวรรณ ชัยลิมปมนตรี อนุกรรมการ 10 นพ.ไพฑูรย์ ขจรวัชรา อนุกรรมการ 11 พญ.วรรณิยา มีนุ่น อนุกรรมการ 12 รศ.พญ.ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย อนุกรรมการ 13 รศ.นพ.สมพร วงศ์อมรธรรม อนุกรรมการ 14 พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ อนุกรรมการ 15 รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน อนุกรรมการ 16 พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ อนุกรรมการ 17 นพ.เอนก อยู่สบาย อนุกรรมการ 18 นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ อนุกรรมการ 19 คุณสุบิล นกสกุล อนุกรรมการ 20 อ.สมลักษณ์ วนะวนานต์ อนุกรรมการ 21 อ.อัญชลี จิตรธรรมมา อนุกรรมการ 22 คุณไพวัลย์ พิพัฒน์ธาดา อนุกรรมการ 23 ผศ.พญ.ดร.อติพร อิงค์สาธิต อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ วิชาการ และการศึกษาต่อเนื่อง ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ที่ปรึกษา 2 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน 3 นพ.ขจร ตีรณธนากุล อนุกรรมการ 4 ผศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา อนุกรรมการ 5 พญ.ธนันดา ตระการวนิช อนุกรรมการ 6 ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล อนุกรรมการ 7 นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข อนุกรรมการ 8 รศ.พญ.ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย อนุกรรมการ 9 รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย อนุกรรมการ 10 ผศ.พญ.สินี ดิษฐบรรจง อนุกรรมการ 11 นพ.สกานต์ บุนนาค อนุกรรมการ 12 พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ อนุกรรมการ 13 รศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ อนุกรรมการ 14 พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ อนุกรรมการ 15 พ.ต.ต.พรเทพ ลีลาสงวน อนุกรรมการ 16 น.ท.พงศธร คชเสนี อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ วิจัย ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ ประธาน 2 น.อ.กลศร ภัคโชตานนท์ อนุกรรมการ 3 รศ.มล.นพ.ชาครีย์ กิติยากร อนุกรรมการ 4 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล อนุกรรมการ 5 พล.ต.ถนอม สุภาพร อนุกรรมการ 6 พ.ต.อ.ธนิต จิรนันท์ธวัช อนุกรรมการ 7 ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ อนุกรรมการ 8 นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน อนุกรรมการ 9 พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ อนุกรรมการ 10 ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ อนุกรรมการ 11 พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ อนุกรรมการ 12 พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ อนุกรรมการ 13 รศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ อนุกรรมการ 14 รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์ อนุกรรมการ 15 รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการวารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง รายนาม ตำแหน่ง 1 พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ประธาน 2 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล อนุกรรมการ 3 นพ.ดิเรก บรรณจักร์ อนุกรรมการ 4 ร.อ.บัญชา สถิระพจน์ อนุกรรมการ 5 ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ อนุกรรมการ 6 รศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ อนุกรรมการ 7 ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ อนุกรรมการ 8 พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ อนุกรรมการ 9 ร.อ.ญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี อนุกรรมการ 10 พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ อนุกรรมการ 11 นพ.สิร สุภาพ อนุกรรมการ 12 พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ อนุกรรมการ 13 นพ.สาธิต คูระทอง อนุกรรมการ 14 น.อ.หญิงสีวิลา พิพัฒนนันท์ อนุกรรมการ 15 นพ.อาคม นงนุช อนุกรรมการ 16 พ.ท.คงกระพัน ศรีสุวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ

 • คณะอนุกรรมการ TRT Registry ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 1 รศ.พ.ต.ต.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ประธาน 2 นพ.กำธร ลีลามะลิ อนุกรรมการ 3 นพ.ทวีชัย ทีปประสาน อนุกรรมการ 4 พญ.นลินี เปรมัษเฐียร อนุกรรมการ 5 รศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ อนุกรรมการ 6 ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล อนุกรรมการ 7 นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล อนุกรรมการ 8 พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ อนุกรรมการ 9 พญ.อัมพร สกุลแสงประภา อนุกรรมการ 10 พ.ท.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ อนุกรรมการ 11 คุณจินตนา พงษ์พิยเดช อนุกรรมการ 12 พ.ต.ท.หญิงฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ อนุกรรมการ 13 คุณเบญจพร ลีละวัฒน์ อนุกรรมการ 14 คุณสร้อยสะอาง สร้างสมวงษ์ อนุกรรมการ 15 น.ท.พงศธร คชเสนี อนุกรรมการและเลขานุการ

 • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หมายถึง, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คือ, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ความหมาย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คืออะไร

  ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

  คำยอดฮิต

  Sanook.commenu