ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หมายถึง, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คือ, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ความหมาย, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

1. เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
1.1 เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 จ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด
1.8 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ สำหรับค่าธรรมเนียมใน การโอนจะหักจากเงินที่ได้รับตามสิทธิ์
*อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารนั้น ๆ

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และประมาณการเงินคืน ทาง https://www.excise.go.th

3. ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
3.4 สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
3.5 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
3.6 สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (กรณีซื้อเงินสดใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขายและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์)
3.7 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้สิทธิ์

4. การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ
4.1 ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต https://www.excise.go.th ผู้ซื้อต้องจัดส่งคำขอพร้อม
สำเนาเอกสารหลักฐานต้นฉบับ(รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)มายังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำ
ขอใช้สิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือนำส่งด้วยตนเอง สำหรับกรณีที่ผู้ซื้อยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ไว้ในวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ผู้ซื้อต้องส่งเอกสารหลักฐานต้นฉบับให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในวันที่15 มกราคม 2556
4.2 ยื่นผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ผู้ซื้อต้องไปยื่น
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสถานที่จด
ทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

5. กรณีหากผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน
จำกัดที่เช่าซื้อ (Refinance) หรือเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ รุ่นหรือแบบรถยนต์ ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ผู้ซื้อต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำ
ขอ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี ตามแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับ
รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

6. กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ประสงค์ขอยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ ก่อนได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ ต้องมาแจ้งขอ
ยกเลิก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ด้วยตนเอง

7. กรณีได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ประสงค์จะออกจากโครงการให้นำเงินส่งคืน ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ตามแบบที่กำหนด

8. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ฯ ทางเว็บไซต์ https://www.excise.go.th หรือที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้

9. หากผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ภายหลังกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอใช้สิทธิ์ฯ
สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน

10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศขอบคุณที่มา : https://www.excise.go.th/index.php?id=1015


รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หมายถึง, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คือ, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ความหมาย, รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu