ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 หมายถึง, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 คือ, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 ความหมาย, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551

          ด้วยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปีในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2551 นี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ และ ประวัติ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2551

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น.

2. วันรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 1-5 กันยายน 2551 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

2.1 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2526)
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันสามปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มิได้อยู่ระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น งานเสริมทำออนไลด์ผ่าน net รายได้ 5 หมื่น บ/ด ขั้นต่ำ สนใจสมัครที่ www.abc.321.cn 

กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 3) ได้แก่
- ถ้ายื่นใบสมัครวันที่ 1 กันยายน 2551 ต้องมีชื่ออยู่ไนทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 2 กันยายน 2550
- ถ้ายื่นใบสมัครวันที่ 2 กันยายน 2551 ต้องมีชี่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 3 กันยายน 2550
- ถ้ายื่นใบสมัครวันที่ 3 กันยายน 2551 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 4 กันยายน 2550
- ถ้ายื่นใบสมัครวันที่ 4 กันยายน 2551 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 5 กันยายน 2550
- ถ้ายื่นใบสมัครวันที่ 5 กันยายน 2551 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 6 กันยายน 2550

2.2 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) ใบรับรองแพทย์
4) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 50,000 บาท
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป พร้อมเงินสดค่าจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.28) จำนวน 20,000 บาท
6) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล เป็นต้น

3. เขตเลือกตั้ง ใช้พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานครมี 50 เขตปกครอง รวมเป็น 1 เขตเลือกตั้ง)

4. จำนวนประชากร 5,703,326 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2551)

5. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,259,197 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2551 คิดเฉพาะเงื่อนไขอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่ได้คิดกรณีต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2533
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั้ง คือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครก่อน วันที่ 6 ตุลาคม 2550

6. จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,337 หน่วย

7. จำนวนบ้าน 2,237,022 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2551)

8. สถานที่นับคะแนน จำนวน 50 แห่ง (ส่วนใหญ่นับคะแนนที่สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงาน เขต)

9. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง กกต. กทม. ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 กกต.กทม. ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้คนละไม่เกิน 37,000,000 บาท

10. การประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. เป็นผู้ประกาศ

11. การคัดค้านการเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อ กกต. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

12. ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547)

12.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 22 คน
- หมายเลข 1  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 911,441 คะแนน
- หมายเลข 2  นายวรัญชัย  โชคชนะ อิสระ ได้คะแนน 1,087 คะแนน
- หมายเลข 3  ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง อิสระ ได้คะแนน 165,761 คะแนน
- หมายเลข 4  นายกิตติศักดิ์  ถิรวิศิษฎ์ อิสระ ได้คะแนน 572 คะแนน
- หมายเลข 5  นายมานะ  มหาสุวีระชัย อิสระ ได้คะแนน 84,147 คะแนน
- หมายเลข 6  นางลีนา  จังจรรยา อิสระ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
- หมายเลข 7  นางปวีณา  หงสกุล อิสระ ได้คะแนน 619,039 คะแนน
- หมายเลข 8  นายพีระพงศ์  ถนอมพงษ์ พันธ์ อิสระ ได้คะแนน 2,377 คะแนน
- หมายเลข 9  ร้อยเอกเมตตา  เต็มชำนาญ กลุ่มเมตตาธรรม ได้คะแนน 1,965 คะแนน
- หมายเลข 10 นายวีระศักดิ์  อุปถัมภ์ พรรคประชากรไทย ได้คะแนน 239 คะแนน
- หมายเลข 11 นายการุญ  จันทรางศุ อิสระ ได้คะแนน 11,070 คะแนน
- หมายเลข 12 นายวุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์ อิสระ ได้คะแนน 10,243 คะแนน
- หมายเลข 13 นายอุดม  วิบูลเทพาชาติ อิสระ ได้คะแนน 478 คะแนน
- หมายเลข 14 นายกอบศักดิ์  ชุติกุล อิสระ ได้คะแนน 3,196 คะแนน
- หมายเลข 15 นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ พรรคต้นตระกูลไทย ได้คะแนน 334,168 คะแนน
- หมายเลข 16 นายสุเมธ  ตันธนาศิริกุล กลุ่มกรุงเทพพัฒนา ได้คะแนน 709 คะแนน
- หมายเลข 17 นายวิทยา  จังกอบพัฒนา อิสระ ได้คะแนน 811 คะแนน
- หมายเลข 18 นายสุชาติ  เกิดผล อิสระ ได้คะแนน 1,298 คะแนน
- หมายเลข 19 นายพิจิตต  รัตตกุล กลุ่มมดงาน ได้คะแนน 101,220 คะแนน
- หมายเลข 20 นายโชคชัย  เลาหชินบัญชร ได้คะแนน 381 คะแนน
- หมายเลข 21 ร.ต.อ.นิติภูมิ  นวรัตน์ อิสระ ได้คะแนน 135,369 คะแนน
- หมายเลข 22 นายวรา  บัณฑุนาค อิสระ ได้คะแนน 387 คะแนน

12.2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,955,855 คน
มาใช้สิทธิ  2,472,486  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50
มาลงคะแนน  2,445,723  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.91
ไม่ลงคะแนน   26,763  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
บัตรเสีย 59,765  บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.49

แหล่งข้อมูล :
ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง
สำนักงานปกครองและทะเบียน พฤษภาคม 2551


ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 หมายถึง, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 คือ, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 ความหมาย, ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu