ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ หมายถึง, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ คือ, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ ความหมาย, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ

     คงมีท่านนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าจะจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับตัวท่านอย่างไรจึงจะเหมาะสม ในการลงทุน สิ่งที่นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงก็คือความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ซึ่งก็คือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งจะผันแปรไปตามอายุของท่าน ในบทความนี้ จะขอนำเสนอการจัดพอร์ตการลงทุนแบบยึดตามอายุเป็นหลัก (โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น เป้าหมายการลงทุน จำนวนเงินลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ฯลฯ) สำหรับสินทรัพย์ที่จะนำมาจัดพอร์ตการลงทุน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1) กลุ่มตราสารหนี้ ประกอบไปด้วยตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะกลาง ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารเงิน เงินฝากและกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทต่างๆ 2) กลุ่มตราสารทุนประกอบไปด้วยหุ้นคุณค่า (Value Stock) หุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) หุ้นที่จ่ายเงินปันผลดี และกองทุนรวมหุ้นประเภทต่างๆ โดยนักลงทุนอาจจะจัดรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์รวมเข้าไปในกลุ่มนี้ด้วยก็ได้ การจัดสัดส่วนการลงทุนที่จะกล่าวถึงนี้จะกล่าวถึงเพียงแค่การจัดสัดส่วนใน 2 กลุ่มหลัก โดยนักลงทุนสามารถนำประเภทสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในกลุ่ม มาผสมในสัดส่วนการลงทุนได้ตามที่ต้องการ เช่น หากสัดส่วนของตราสารหนี้คือ 60 % ภายใน 60 % นั้น อาจประกอบไปด้วยตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะกลาง และเงินฝากเป็นต้น

     พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่เพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน ในขณะที่นักลงทุนบางคนอาจจะเพิ่งแต่งงาน แต่ยังไม่มีบุตร ในช่วงนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีภาระการเงินมากนัก ในขณะที่ช่วงเวลาที่ท่านสามารถลงทุนได้ก่อนจะถึงวัยเกษียณยังมีระยะเวลายาวนานถึงกว่า 30 ปี ดังนั้น ท่านจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนที่สูง เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี แต่ถ้าท่านลงทุนผิดพลาด ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้อีกหลายปี สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีอายุในช่วงนี้ก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้ 20 % และตราสารทุน 80 %

     พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มมีครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือเริ่มมีบุตรหลานมาอยู่เป็นเพื่อน ในขณะที่ฐานะทางการเงินของท่านก็เริ่มจะมีความมั่นคงมากขึ้น การที่ท่านเริ่มจะมีครอบครัวจะทำให้ท่านต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร และการออมเงินเพื่ออนาคตของบุตร กอปรกับฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น ทำให้ท่านไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น นักลงทุนจึงควรลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตน สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีอายุในช่วงนี้ก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้ 30 % และตราสารทุน 70 %

     พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ท่านนักลงทุนส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้ว บางท่านเริ่มมีการวางแผนที่จะเกษียณก่อนกำหนด ในขณะที่บุตรหลานของท่านก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ รายจ่ายหลักๆของท่านในช่วงนี้ก็ยังคงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับช่วงอายุ 31-40 ปี กล่าวคือรายจ่ายส่วนใหญ่ของท่านจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและการศึกษาบุตร แต่ด้วยฐานะการเงินที่มีความมั่นคงแล้วประกอบกับการที่ระยะเวลาที่เหลือในการออมก่อนเกษียณลดน้อยลง นักลงทุนจึงควรลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงลงและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอให้มากขึ้น สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีอายุในช่วงนี้ก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้ 40 % และตราสารทุน 60 % หรือการลงทุนในตราสารหนี้ 50 % และตราสารทุน 50 %

     พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ท่านนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณ บางท่านที่มีการออมอย่างต่อเนื่องและยาวนานก็จะเกษียณตั้งแต่ช่วงอายุ 50 ต้นๆ หรือเกษียณอายุไปก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่บางท่านอาจจะเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่มีเงินเพียงพอที่จะเกษียณอายุ จึงมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงมากเกินไป เพื่อหวังผลตอบแทนในระดับสูง ซึ่งการจัดพอร์ตการลงทุนในลักษณะดังกล่าว หากการลงทุนเกิดการผิดพลาด อาจทำให้เงินที่ท่านคาดหวังว่าจะมีใช้หลังเกษียณอายุลดน้อยลงจากเดิม สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีอายุในช่วงนี้ก็คือ การลงทุนในตราสารหนี้ระหว่าง 60 %-80 % และตราสารทุนระหว่าง 20 %- 40 %

     พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่ท่านนักลงทุนส่วนใหญ่เกษียณอายุแล้ว ในขณะที่บุตรหลานของท่านก็เริ่มมีงานทำ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของท่านจะลดน้อยลงมาก ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่มีรายได้จากงานประจำ ดังนั้น พอร์ตการลงทุนของท่านจึงควรมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนที่น้อยลง และเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยพอร์ตการลงทุนของคนในวัยนี้ที่เหมาะสมก็คือ ตราสารหนี้ 90 % และตราสารทุน 10 %

     จะเห็นได้ว่า อายุมีส่วนสำคัญมากในการจัดพอร์ตการลงทุนของท่าน สำหรับพอร์ตการลงทุนที่นำเสนอในวันนี้เป็นแนวทางทั่วไปที่ปรึกษาทางการเงินมักจะให้คำแนะนำ ท่านนักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นักลงทุนอาจจะใช้หลักการ 100 ลบด้วยอายุของท่าน มาปรับใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน เช่น ถ้าท่านอายุ 35 ปี ท่านก็ควรลงทุนในตราสารทุน 100-35 =65 % และการลงทุนในตราสารหนี้ = 35 % ที่สำคัญก็คือเมื่อท่านเลือกสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านแล้ว ก็จะต้องรักษาวินัยในการลงทุนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านเลือก

โดย คุณวีระชาติ ชุตินันท์วโรดม
ที่มา TSI Investment Wiki
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
     https://www.tsi-thailand.org/
     https://www.set.or.th/

การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ หมายถึง, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ คือ, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ ความหมาย, การจัดพอร์ตการลงทุนตามอายุ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu