ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรรคมัชฌิมาธิปไตย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายถึง, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ, พรรคมัชฌิมาธิปไตย ความหมาย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พรรคมัชฌิมาธิปไตย

          คำว่า “มัชฌิมาธิปไตย” มาจาก “มัชฌิมาปฏิปทา” (แปลว่า ทางสายกลาง หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุถึงความสุข โดยไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป) บวกกับ “ประชาธิปไตย” (แปลว่า อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน) จึงกลายเป็นมัชฌิมาธิปไตย คือประชาธิปไตยทางสายกลาง ไม่ตึง-ไม่หย่อนจนเกินไป ไม่ซ้ายสุดโต่ง หรือ ขวาสุดโต่ง ไม่เป็นทุนนิยมสุดขอบ หรือ สังคมนิยมสุดขั้ว เน้นเดินทางสายกลาง ซึ่งพรรคมัชฌิมาธิปไตยจะมีนโยบายเป็นทุนเสรีนิยม-รัฐสวัสดิการ เน้นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ให้เอกชน มีอิสระต่อการลงทุนอย่างเต็มที่ แต่ในสิ่งสาธารณูปโภค อันอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน รัฐจะเป็นผู้ลงทุน โดยไม่เน้นการทำกำไร แต่เน้นการให้บริการ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อันสูงสุด ในขณะเดียวกัน จะเน้นสวัสดิการดูแลประชาชน ตั้งแต่เกิดจนวัยชรา ให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเสมอภาค และได้รับการดูแลจากรัฐโดยทั่วถึงกัน

          พรรคมัชฌิมาธิปไตย (Neutral Democratic Party) เดิมชื่อ พรรคมัชฌิมา เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้ง โดยกลุ่มมัชฌิมา ที่นำโดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และกลุ่มนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช มีนโยบายทั้งหมด 42 ข้อ โดยนโยบายหลัก ๆ ได้แก่ ขุดบ่อน้ำทั้งประเทศ 9 ล้านบ่อ, ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดทั้งสายเหลือเพียง 15 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี, ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูง, เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี เป็นต้น

          พรรคมัชฌิมาธิปไตย มีคำขวัญ คือ "ชีวิตร่ำรวย ประชาเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม" "ชีวิตคนไทยต้องดีขึ้น สร้างความสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ดร.ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ รองโฆษกพรรคมัชฌิมาธิปไตย ได้ให้ความหมายของคำขวัญว่า ตามแนวของมัชฌิมาธิปไตย เรานึกถึงสมัยพุทธกาล คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการดำเนินชีวิตคนเราก็เหมือนกับพิณ 3 สาย หากตึงเกินไปก็จะขาด หย่อนเกินไปก็จะไม่มีเสียง แต่ถ้าทำพอดี ดีดแล้วจะมีเสียงไพเราะเหมือนเสียงดนตรีที่สมบูรณ์ลงตัว ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคม การรู้จักผ่อนปรน รู้รักสามัคคี ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวมัชฌิมา คือ การเดินสายกลาง ที่ประพฤติดีประพฤติชอบ ส่วนธิปไตย คือ ทางสายกลางบนหลักของประชาธิปไตย เราจะนำความร่ำรวยมาสู่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มัชฌิมาธิปไตยพร้อมที่จะยกระดับรายได้คนในสังคมให้พ้นความยากจน และร่ำรวยด้วยวิธีคิดเป็น ทำเป็น ที่ผ่านมาสังคมไทยมีแต่ความแตกแยก และไม่ได้รับความเป็นธรรม มัชฌิมาธิปไตยขออาสามาแก้ไขตรงนี้ ด้วยการเป็นกาวใจสร้างสังคมไทยให้มีแต่ความสมานฉันท์ รักใคร่ สามัคคี และร่วมกันก้าวเดินไปสู่ทางข้างหน้า เพื่อความสุขของคนไทยทุกชนชั้น

         ปัจจุบัน ที่ทำการพรรคมัชฌิมาธิปไตย อยู่ที่ 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2678-6556-65 โทรสาร 0-2678-6566นโยบายพรรค


พรรคมัชฌิมาธิปไตย มีนโยบายพรรค 42 ข้อ แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม คือ
        1. บททั่วไป 
        2. ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและการลงทุน 
        3. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
        4. ด้านแรงงาน 
        5. ด้านการท่องเที่ยว 
        6. ด้านพลังงาน 
        7. ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกร 
        8. ด้านที่ดินและแหล่งน้ำ 
        9. ด้านการบริหารระบบราชการและส่วนท้องถิ่น 
        10. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        11. ด้านสาธารณสุข 
        12. ด้านการส่งเสริมกลุ่มสตรีและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 
        13. ด้านกีฬาคณะกรรมการบริหารพรรค

หัวหน้าพรรค
       นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

รองหัวหน้าพรรค 
       ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
       นายสุนทร วิลาวัลย์
       พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
       พันตำรวจโทบรรยิน  ตั้งภากรณ์
       นายประดุจ  มั่นหมาย
       นายการุณ  ใสงาม
       นายธนพร  ศรียากูล
       นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

เลขาธิการพรรค
       นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน

รองเลขาธิการพรรค
       ดร.มนู  มณีวัฒนา
       ร้อยเอกรชฎ  พิสิษฐบรรณกร
       นายสมบูรณ์  ทองบุราณ
       ดร.สุวิช  ชมพูนุทจินดา
       นายฉัตรชัย  ชูแก้ว

เหรัญญิกพรรค
       นายศิลปิน  บูรณศิลปิน

โฆษกพรรค
       ดร.ณรงค์   พิริยอเนก

รองโฆษกพรรค
       นายสมพร  หลงจิ
       ดร.ศุภพรพงศ  ชวนบุญ
       นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์

กรรมการบริหาร
       พันตำรวจเอกสุเทพ  สัตถาพล
       นายชุมพร  ขุณิกากรณ์           
       นายเมธี  ฉัตรจินดารัตน์
       นางมาลีรัตน์  แก้วก่า
       นายคำนวณ  เหมาะประสิทธิ์
       นายประสิทธิ์  พิฑูรกิจจา
       นายกฤษฎา  สัจจกุล
       นายสุขุม  เลาวัลย์ศิริ
       นายนาวิน  ขันธหิรัญ
       นางบุษบา  ยอดบางเตย
       นายดิษฐ์อัชพล  สูตรสุคนธ์

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์พรรคมัชฌิมาธิปไตย


พรรคมัชฌิมาธิปไตย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายถึง, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ, พรรคมัชฌิมาธิปไตย ความหมาย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu