แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ ...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ (Information superhighway)แล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป (in ...

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

          โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจในด้านพันธุกรรมได้นำไปสู่การปฏิวัติท ...

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

            เนื่องจากพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากและไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าจะเก ...

การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

          ในยุคสารสนเทศ (Information age) นี้  ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนสามารถเสาะแสวงหาหรือในทางกลับกัน  ก็สามารถเผยแพร่ให้บุคคล&nb ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

          ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูล ที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังใช้แทนคำสั ...