แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ

          เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะ...

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

     กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดมาตร...

อานันท์-ปันยารชุน

อานันท์ ปันยารชุน

ประวัติ นายอานันท์ ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ดัลล...

นายอานันท์-ปันยารชุน

นายอานันท์ ปันยารชุน

          นายอานันท์ ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน ๑๒ คนของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปัน...