แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หรือเรียกชื่อย่อว่า สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

          เป็นวิชาที่นำเอาคุณสมบัติของฟิสิกส์ต่างๆ ที่ได้กล่าวแล้ว เช่น แสง เสียง ความร้อน ไฟฟ้า มาใช้ในการบำบัดรักษาและก ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๖๐๐  เมกะวัตต์ ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุ ...

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

          ตามรายงานสถิติการป่าไม้   ๒๕๒๕  ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงานกรมป่าไม้   พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

          ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

          ธนาคารพาณิชย์ ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร  มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ปรากฏว่า สหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษา และวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจาก ...

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

          สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมตำรวจ  มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ แต่เดิมนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักประ ...