แสดง 1 - 10 จาก 46 รายการ

แนวทางในการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

แนวทางในการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เสียงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินอันเกิดจากการทำงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  การสัมผัสกับสารเคมีอย่างเช่น สารละลายที่มีกลิ่นหอม และโลหะ เช่น ตะกั่ว สารหนู และปรอท สามารถทำให้สูญเ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งส่วนราชการอย่างไร

กรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งส่วนราชการอย่างไร

กรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม ดังต่อไปนี้ ก.ราชการบริหารส่วนกลาง (1)สำนักงานเลขานุการกรม (2)กองการเจ้าหน้าที่ (3)กองคลัง (4)กองแผนงาน (5)ศูนย์สารสนเทศ...

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-:-Greater-Mekon

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Greater Mekong Subregion (GMS)

          โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (AD...

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

          เป็นวิชาที่นำเอาคุณสมบัติของฟิสิกส์ต่างๆ ที่ได้กล่าวแล้ว เช่น แสง เสียง ความร้อน ไฟฟ้า มาใช้ในการบำบัดรักษาและก...

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

             การวางแผนในลักษณะนี้เป็นการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ทรั...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๖๐๐  เมกะวัตต์ ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

          ธนาคารพาณิชย์ ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร  มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ปรากฏว่า สหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท...