แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ความสำเร็จและการยอมรับ

ความสำเร็จและการยอมรับ

          จากผลความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือราษฎรในแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางสรุปผลการปฏิบัติกา ...

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

          กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และความคิดเห็นของ  ม.ล. ปิ่นมาลากุล เกี่ยวกับประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ สรุปได ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

          ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้น ประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ฯลฯ  พ.ศ.๒๕๐๔ และบางประเท ...

"ท่อปู่พระยาร่วง" คลองชลประทานสมัยสุโขทัย

          "ท่อปู่พระยาร่วง" เป็นคลองชลประทานปรากฏนามในจารึก พ.ศ. ๒๐๕๓ บนฐานเทวรูปพระอิศวร พบที่เมืองโบราณกำแพงเพชร  ปัจจุบันเทวรูปนี้ประดิษฐ ...

กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี

          กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าเข้ารื้อเผาทำลายเมือง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ ขุนนางและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินถูก ...