แสดง 1 - 10 จาก 33 รายการ

ความสำเร็จและการยอมรับ

ความสำเร็จและการยอมรับ

          จากผลความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือราษฎรในแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางสรุปผลการปฏิบัติกา...

สืบ-นาคะเสถียร-หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ยิงตัวตาย

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยิงตัวตาย

     สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยิงตัวตายในบ้านพักที่เขตฯ เพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญห...

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

          3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป...

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม           นับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า 108ปี ได้แ...

NBT

NBT

          เอ็นบีที (NBT : National Broadcasting Services of Thailand) หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็น...

ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ

          ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ชนในชาติ โครงการศิลปินแห่งชาติ เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

          ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้น ประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ฯลฯ  พ.ศ.๒๕๐๔ และบางประเท...