แสดง 1 - 10 จาก 428 รายการ

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

          นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทาน ซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่  คลองซอย   และคลองแยกซอยแล้ว   ตามคลองส่งน้ำทุก...

ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ

          การที่จะนำน้ำจากต้นน้ำของโครงการชลประทานไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตโครงการได้  ต้องอาศัยระบบส่งน้ำ ระบบส่งน้ำที่มีราคาถูกและน...

เขื่อนทดน้ำ

เขื่อนทดน้ำ

          เมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานประเภทอาศัยแรงดึงดูดของโลก  มีน้ำไหลมาจำนวนมากเพียงพอและมีปริมาณค่อนข้างสม...

การทดน้ำ

การทดน้ำ

          หมายถึง   การยกน้ำที่มีมาในแหล่งน้ำให้มีระดับสูงพอที่จะส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ ด้วยอาคารที่สร้างขวางทางน้ำ  การทดน้ำจะได้ผลเฉพ...

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

          นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ   ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทดน้ำให้มีระดับสูงตามที่ต้องการแล้ว ที่บริเวณต้นน้ำของโครงการชลประทาน หรือที่บร...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

          ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน  เพื่อระบา...

การชลประทาน

การชลประทาน

          การชลประทานเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก มนุษย์เรารู้จักและเร...

คลองส่งน้ำ

คลองส่งน้ำ

          เป็นทางน้ำสำหรับนำน้ำจากแหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานไปยังพื้นที่เพาะปลูก น้ำจากแหล่งน้ำจะกระจายไปยังพื้นที่เพาะปลูก ได้ทั่วถึง...

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภท ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานสระเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ำ  งานคล...