แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

          นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทาน ซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่  คลองซอย   และคลองแยกซอยแล้ว   ตามคลองส่งน้ำทุ ...

ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ

          การที่จะนำน้ำจากต้นน้ำของโครงการชลประทานไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตโครงการได้  ต้องอาศัยระบบส่งน้ำ ระบบส่งน้ำที่มีราคาถูกและ ...