แสดง 1 - 10 จาก 6516 รายการ

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

          การศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะเรียกว่า  การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษามูลฐาน  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ...

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

         งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเท...

องค์กรเพื่อการบริหารงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรเพื่อการบริหารงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

          จากการที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นใหม่ ได้มีผลทำให้มีการปรับอำนาจหน้าที่และองค์ประ...

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

          การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๙ ในท้องที่ป่าแม่ปาน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยนำวิธีการปลูกสร้าง...

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประวัติกระทรวงพลังงาน           ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากมีแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการผลิต ...

ทุนฟุลไบรท์-

ทุนฟุลไบรท์

    “ฟุลไบรท์” นั้น มาจากชื่อของท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 - 2538)  ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเร...