แสดง 1 - 10 จาก 4201 รายการ

-ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง-

ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ปัญหามลพิษแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ผลกระทบแต่ละประเภทเป็นอย่างไร แนวการแก้ไขและสาเหตุของการเกิดมลพิษมาจากอะไร ...

ความหมายของมลพิษของน้ำ

ความหมายของมลพิษของน้ำ

มลพิษทางน้ำหมายถึง ภาวะที่น้ำเสื่อมคุณภาพ ไปจากเดิม เนื่องจากมีสารพิษเจือปน จนทำให้มนุษย์ สัตว์ และพืช ได้รับอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

          อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ โดยปริมาตร คือ ไนโตรเจนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจนร้อยละ ๒๐.๙๔ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ฮีเลียม คริบตอ...

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยรุนแรงขั้นสูงสุด

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยรุนแรงขั้นสูงสุด

หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง แ...