แสดง 1 - 10 จาก 144 รายการ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

          เป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ได้แก่  แอลเคน  แอลคีน แอลไคน์ ...

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

          ปิโตรเลียมเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสถานะของของเหลว แก๊ส วัสดุกึ่งของแข็งหรือของแข็งที่ผสมกันของสารจำพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันดิบ ...

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

          การกลั่นน้ำมันดิบคือ การย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ โดยกระ...

LPG

LPG

       ก๊าซ LPG หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ...

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

          ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หรื...

"EDS-ใช้หาสารประกอบได้หรือไม่?"

"EDS ใช้หาสารประกอบได้หรือไม่?"

     เทคนิค EDS ไม่สามารถวิเคราะห์หาชนิดของสารประกอบได้ เพราะ EDS จะวิเคราะห์พลังงานของการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนในอะตอม ซึ่งค่าการเปลี่ยนระดับพลังงานเป็นค่าเฉพาะของแต่ละธาตุ ...