แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก

          จากวัตถุดิบธรรมชาติดังกล่าว  ถ้านำมาแยกวิเคราะห์เชิงเคมีจะเห็นว่า  วัสดุเหล่านั้น ประกอบไปด้วยส่วนที่เล็กที่สุด  คือ  อะตอ ...

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

          การกลั่นน้ำมันดิบคือ การย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ โดยกระ ...

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

          ปิโตรเลียมเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสถานะของของเหลว แก๊ส วัสดุกึ่งของแข็งหรือของแข็งที่ผสมกันของสารจำพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันดิบ ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

          ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หรื ...