แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

วิธีการศึกษาชาติพันธุ์

          ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นระบบมักเป็นนักมานุษยวิทยา เนื่องจากสาขาวิชามนุษยวิทยาจะเน้นศึก ...

ชาติพันธุ์

ชาติพันธุ์

          การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้ แต่ในต่างประเทศเรื่องนี้ได้รับความสนใจมานานแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ ...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่า เป็นพระราชาธิบดีขอ ...

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

          ความก้าวหน้าทางวิชาการ  โลกทัศน์ และกาลสมัย เป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้ คำ ๆ เดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่าง และบางกรณีอาจขั ...

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

          ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น  จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท  เพื ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

          นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย           วิชานิติเวชวิทยา  มีสอนครั้งแรกในหลั ...