แสดง 1 - 10 จาก 50 รายการ

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

การตกแต่งเครื่องปั้น

การตกแต่งเครื่องปั้น

          การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรง และหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด  สัดส่วน  และพื้นที่ในการตกแต่ง ทั้งนี้เพื่ ...

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

          งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยล ...

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การดำเนินงานตามแนวคิดและวิธีการของการพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

          จากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ ...

การบรรเลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย

          การบรรเลงดนตรีไทยนั้น ผู้บรรเลงต้องจำทำนองเนื้อเพลงได้อย่างแม่นยำอย่างหนึ่ง รู้วิธีบรรเลงและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ตนบรรเลง เช่น ระนาดเอก ระนาด ...

การสาธารณสุขในประเทศไทย

การสาธารณสุขในประเทศไทย

          วิวัฒนาการของการสาธารณสุขในประเทศไทยในเชิงประวัติศาสตร์ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ       & ...

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก

          พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ นั้น แม้จะมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  ต่างกันแต่ในบางประเทศเช่นพม่าได้เพิ่มหนังสือบางเรื ...

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

          สังคมของมนุษย์ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานบนผืนแผ่นดินไทยนั้น พบว่ามิใช่มีอายุเก่าแก่เพียงสมัยสุโขทัย สมัยล้านนา และสมัยอยุธยาเท่านั้น แต่หลักฐานของ ...

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์

          ในช่วงเวลาที่มีจำนวนประชากรไม่มาก และความหนาแน่นของประชากรต่ำ พื้นที่บนผิวโลก มีอยู่มากพอที่จะตอบสนองการขยายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ แต่มาใน ...