แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

 การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

          ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจอยู่บนรากฐานของเกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ การประมงจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก เพรา ...