แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

          นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี  โดยสรุป การบริหารราชการ แ ...

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคล จึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆกันหลายคน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจเรียกประชุม ก ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  ตามประเพณีนิยมของชา ...

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทส ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

          เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ  ๖๐  พรรษา  ...