แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

          ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใด มีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ผลิตภั ...

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

          การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการจากการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งดำเนินการโดpสมาชิกภายในครอบครัวหรือมีคนงานเพียง ๕-๑๐ ...

ประเภทของเครื่องถมไทย

ประเภทของเครื่องถมไทย

          เครื่องถมเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์ เครื่องถมมีอยู่ ๓ แบบ คือ ถมเงิน(หรือถมดำ) ถมทอง และถมตะทอง ...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

          นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

          ศิลปะผ้าทอไทยอันมีประวัติยาวนานและมีความมั่งคั่งหลากหลาย  ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ ตกอยู่ในมือของคนรุ่นเราและรุ่น ...

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

          ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ สังคมไทยในอดีตจึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและทำประมงเป็นหลัก ...

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

          "ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างถมนี้คือ พระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชรูปหนึ่ง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็น พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่ ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

          ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ นั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล ...

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

          หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคต หุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb ...