แสดง 1 - 10 จาก 208 รายการ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง...

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

        หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเ...

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

          การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการจากการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งดำเนินการโดpสมาชิกภายในครอบครัวหรือมีคนงานเพียง ๕-๑๐ ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

          ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ นั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล...

การส่งเสริมด้านการตลาด

การส่งเสริมด้านการตลาด

          รัฐบาลไทยมีนโยบายและความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งหน่วยงานของราชการ  ...

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

          "ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างถมนี้คือ พระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชรูปหนึ่ง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็น พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

          นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั...

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทย

          ศิลปะผ้าทอไทยอันมีประวัติยาวนานและมีความมั่งคั่งหลากหลาย  ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้ ตกอยู่ในมือของคนรุ่นเราและรุ่น...