แสดง 1 - 10 จาก 91 รายการ

คนไทยเมื่อแปลงชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว-จะเสียสัญชาติไทยโดยทันทีหรือไม่?

คนไทยเมื่อแปลงชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว จะเสียสัญชาติไทยโดยทันทีหรือไม่?

     คนไทยที่แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวย่อมเสียสัญชาติไทย แต่การนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น ดังนั้น มหาดไทยจึงขอให้สถานทูตส่งชื่อที่อยู่ของคนไทยที่แป...

วันสถาปนา-มหาวิยาลัยทักษิณ

วันสถาปนา มหาวิยาลัยทักษิณ

     1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 วันสถาปนา มหาวิยาลัยทักษิณ (มท.) มหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา หลังจากที่พ...

กรมรถไฟหลวง-เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจ-ภายใต้ชื่อว่า-การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรมรถไฟหลวง เปลี่ยนฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ชื่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

     1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกิจการรถไฟเป็นเอกเทศ จึงได้เสนอร่าง พ...

พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง-พ.ศ.-2551

พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

          ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะทำให้หญิงซึ่งแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถที่จะเลือกใช้ \'นาง\' หรือ \'นางสาว\'  ไ...

ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติ

ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติ

ตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ธงพื้นแดงนั้น ใช้ชักบนเรือสินค้าของราษฎรไทยทั่วไป ภายหลังเมื่อประกาศใช้ธงช้างเป็นธงชาติครั้งแรกในรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่มักใช้ในเรือที่เดินทางค้าขายกับ...

พระวรวงศ์เธอ-พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย-สิ้นพระชนม์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย สิ้นพระชนม์

     22 สิงหาคม พ.ศ. 2503 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย นักการเงินการคลังคนสำคัญของไทย สิ้นพระชนม์ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยประสูติ...